Varuna Land Monitoring Service

เราเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศในการให้ “บริการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง (10x10 และ 20x20 ตารางเมตร)” สำหรับงานอุตสาหกรรมเกษตรงานสำรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติและงานวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลการใช้งาน
เราให้บริการข้อมูลในรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3 ระดับดังนี้

1. ข้อมูลตรวจวัดจากระบบเซนเซอร์ดาวเทียมแบบปราศจากเมฆ (Sensor Data Records: SDR)

บริการข้อมูลแสดงสีผสมเท็จ (false color composite) สำหรับงานติดตามพืชเกษตรสำหรับการตีความการผสมช่วงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียมที่แสดงผลในแบบ RGB สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้วิเคราะห์ตีความสิ่งปกคลุมหรือพืชไร่เป้าหมายข้อมูลสีธรรมชาติ (true  color) แสดงอัพเดทสิ่งปกคลุมสีธรรมชาติขนาดจุดภาพ 10x10 ตารางเมตร หรือ 20x20 ตารางเมตร

ตัวอย่างข้อมูล NDVI รายเดือนปราศจากเมฆ 20x20 ตรม.

2. ข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมปราศจากเมฆ (Environmental Data Records: EDR)

ให้บริการข้อมูลดัชนี เช่น

3. ข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์(Application Data Records: ADR)

ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์พร้อม (analysis ready) สำหรับเป้าหมายทางอุตสาหกรรมเช่นปริมาณผลผลิตรายแปลง (yield) คาดการณ์ผลผลิตภายในฤดู (in-season yield prediction) ติดตามการเจริญเติบโต (growth monitoring) การใช้น้ำของพืช (crop evapotranspiration) สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงบริการพัฒนาชั้นข้อมูล วิเคราะห์อื่นตามความต้องการบริการของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมรายละเอียดสูงในการติดตามข้อมูลสิ่งแวดล้อมข้อมูลภาคเกษตรกรรมข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์วิชาการเกษตรโดยนักวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ Varuna Land Monitoring Service

บริการของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียม รายละเอียดสูงในการติดตามข้อมูลสิ่งแวดล้อมข้อมูลภาคเกษตรกรรมข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์วิชาการเกษตร โดยนักวิทยาศาสตร์

เราให้บริการทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

ตัวอย่าง NDVI รายเดือนปราศจากเมฆในประเทศไทย
ตัวอย่าง NDVI รายเดือนปราศจากเมฆในประเทศแถบอาเซียน

พื้นที่ประเทศไทย

พื้นที่ให้บริการการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกชั้นข้อมูลที่เป็นความต้องการของลูกค้าข้อมูลที่ให้บริการผ่าน การประมวลผลเพื่อขจัดเมฆปกคลุมมีให้บริการทั้งแบบรายวัน (ที่ดาวเทียมโคจรผ่าน) รายสองสัปดาห์และรายเดือนที่ความละเอียด 10 และ 20 เมตร

พื้นที่อาเซียน

ให้บริการข้อมูลครอบคลุมพื้นที่อาเซียนกัมพูชาลาวมาเลเซียเมียนมาร์เวียดนามสำหรับสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ SDR (Sensor Data Records) และ EDR (Environmental Data Records)

การให้บริการ

การให้บริการจะอยู่ในรูปแบบหลักคือบริการข้อมูลบริการการประมวลผลบริการการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่เป็นผู้ดูแลอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดเองหรือในแบบโปรแกรมติดต่อกับโปรแกรมผ่านบริการเครือข่าย

ประมวลผลติดตามการเจริญเติบโต

ความต้องการใจการประมวลผลติดตามการเจริญเติบโตพืชเศรษฐกิจดังเช่นข้าวข้าวโพดปาร์มนำ้มันมันสำปะหลังและอ้อยหรือพืชอื่นๆจากข้อมูลการตรวจวัดด้วยดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีความซับซ้อนเรามีบริการพัฒนาอัลกอริทึมตามหลักวิชาการโดยนักวิจัยที่มีเชี่ยวชาญในสาขาเพื่อการประมวลผลที่ต้องการดังเช่นการติดตามการเจริญเติบโตของพืชตามหลักวิชาการเกษตรคือการติดตามชีพลักษณ์ (phenotype) ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตมีการเข้าสำรวจเก็บข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในภูมิประเทศเกี่ยวกับ พืชเกษตรนั้นในแปลงตัวอย่างดังเช่นอุณหภูมิการเจริญเติบโตของต้นพืชความชื้นพื้นที่ใบเป็นต้นเพื่อนำมาศึกษาพัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโตสำหรับประมวลผลคาดการณ์ผลผลิต เป็นต้น
สำรวจข้อมูลในพื้นที่แปลงเพาะปลูกเพื่อติดตามสภาพแวดล้อมและการเจริญเติบโตของพืชในแปลงสำหรับนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ตรวจติดตามจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อพัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโต

รูปการติดตามการเจริญเติบโตแปลงเพาะปลูกอ้อยจากดาวเทียมและแบบจำลองการเจริญเติบโต

จากข้อมูลที่ตรวจวัดด้วยเซนเซอร์จากดาวเทียมพัฒนาเป็นแบบจำลองคาดการณ์ผลผลิตรายแปลงจากข้อมูลรายละเอียดสูงให้บริการร่วมกับการประมวลผลข้อมูล Features จากลูกค้าเป็นบริการผลลัพธ์ตามรูปแบบคำตอบเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

ตัวอย่างการขอใช้บริการข้อมูลและการประมวลผล

ตัวอย่างการประมวลผลชั้นข้อมูลการประมวลผลดัชนี SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) ดัชนีที่ปรับค่าการสะท้อนช่วงคลื่นของดินออกจากข้อมูลตรวจวัดโดย ดาวเทียมทำให้สามารถตรวจจับการปกคลุมของพืชได้ดีมากขึ้นและสามารถนำมาประมวลผลในลักษณะติดตามกิจกรรมรายแปลงดังเช่นความก้าวหน้าในการตัดเก็บผลผลิต รายแปลงให้บริการหลากหลายช่วงเวลาดังเช่นข้อมูลภาพราย 15 วันข้อมูลประมวลผลแสดงสถานะรายแปลงข้อมูลรายงานสรุปตามที่ลูกค้าต้องการและอื่นๆที่ตอบโจทย์ กระบวนการธุระกิจของลูกค้าได้ในทันที

ลูกค้าสามารถนำผลลัพท์ที่ได้ไปเชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcGIS, QGIS, ArcGIS Pro, tableauเพื่อแสดงผล
การประมวลผลจากแบบจำลองจากข้อมูลแปลงเพาะปลูกของลูกค้าเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์

สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม

Contact Us

Contact us for more land monitoring service information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.